/Pulseem/ClientImages/4076///181119newslttr.jpg
הודעה זו נשלחת אליך בדיוור ישיר עפ"י הסכמתך, ובהסתמך על הנתונים מתוך מאגר מידע מס' 700062747 שבבעלות ח.מ תשורות חן (1978) בע"מ, כפי שהתקבלו ממך. בכל עת ניתן להסיר אותך מרשימת התפוצה של הדיוורים השיווקיים באמצעות שלוש אפשרויות: ע"י לחיצה על קישור "ההסרה" שנמצא בתחתית כל דיוור שנשלח אליך ו/או ע"י שליחת בקשת הסרה בדוא"ל לכתובת cs@nofshonit.co.il ו/או ע"י בקשת הסרה בכתב לכתובת ח.מ. תשורות חן (1987) בע"מ, אימבר 14, פתח תקווה. יובהר כי אך ורק באמצעות שלושת אפשרויות ההסרה המנויות לעיל ניתן להסיר אותך מרשימת התפוצה וכי לא ניתן להסיר אותך מרשימת התפוצה ע"י השבה להודעת הדוא"ל שנשלחה אליך.
Preview Campaign