/Pulseem/ClientImages/5447///logo2_s.jpg
גיליון מספר 97 | מרץ 2018 | ניסן תשע"ח
/Pulseem/ClientImages/5447///hita.jpg
חג האביב בפתח
הרבעון הראשון של תחילת השנה מסתמן כאחד הרבעונים המוצלחים בשירותים להגנת הצומח ולביקורת, המהוויים יותר מכל, את נשמתו של משרד החקלאות. אנחנו מחברים בין חקלאות וחקלאים, יצואנים ויבואנים, חברות זרעים ושתלנים, מעבדות וחומרי הדברה ובין המחקר וההדרכה, ובעיקר אמונים על שמירה על בריאות האדם ובריאות הצמח

יבוא אננס לישראל
/Pulseem/ClientImages/5447///pineapple_s.jpg
הערכת הסיכונים ליבוא האננס העלתה סיכונים פיטוסניטריים שיש בהם איום משמעותי על ענפים חקלאיים שונים בישראל
זהירות! חלזונות
/Pulseem/ClientImages/5447///hilazon_s.jpg
מינים פולשים של חלזונות ממשפחת Ampullariidae עלולים לגרום לבעיית יצוא קשה של תוצרת אקווטית מישראל למדינות האיחוד האירופאי
יחסי גומלין-יונים ואקריות
/Pulseem/ClientImages/5447///aaker.jpg
באחד הימים כאשר ליאנה זרבי- מרכזת נגעים ואקריות באגף אקולוגיה, הניחה תחת מכשיר הבינוקולר, נדהמה לראות שבנוצה שוכבים פרטים חיים
מבדק האיחוד האירופי
/Pulseem/ClientImages/5447///mivdak.jpg
לישראל ארגון הגנת הצומח מקצועי ומתקדם המחויב ליישום מערכת יצוא שעולה בקנה אחד עם דרישות האיחוד האירופי
השתלמות בשיטות ליישום במחטאי קרקע
אנו מתכבדים להזמינכם להשתלמות בנושא שיטות ליישום טיפולים במחטאי קרקע שתתקיים בתאריך 22/05.

בהשתלמות נעמוד על הסיכונים הכרוכים בשימוש בתכשירים מחטאי קרקע  ותינתן הדרכה ליישום מחטאי הקרקע בשטחים פתוחים ובחממות.

למשתתפים שיעמדו בדרישות ויעברו מבדק ידע בהצלחה, תוענק תעודה.
/Pulseem/ClientImages/5447///risus.jpg
https://pulseem.co.il/Pulseem/Timer/Timer?time=1526967780&culture=he&theme=dark
מערכת מידעN@ֻ  השירותים להגנת הצומח ולביקורת
ת.ד 87 בית דגן 0520 | מייל: Rickym@moag.oov.il   
על מנת להסיר עצמך מרשימת התפוצה לחץ כאן
Preview Campaign